290 advocaten, 137 kantoren Spoed als het moet
290 advocaten, 137 kantoren Niet goed geld terug

Onze garantie betekent dat je altijd recht hebt op een goed uitgevoerde reparatie. Dus het verhelpen van de gemelde storing. Als hier geen sprake van is, dan heb je het recht op een gratis herstelreparatie of teruggave van het betaalde reparatiebedrag.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Witgoed Brigade

Versie 1.3

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de relatie tussen u (de Klant) en de Witgoed Brigade, waarbij Witgoed Brigade bemiddelt tussen u en onze aangesloten externe Monteurs. Witgoed Brigade is geen partij bij de reparatieovereenkomst die ontstaat tussen de Klant en de Monteur, tenzij Witgoed Brigade een eigen Monteur inzet. In dat laatste geval gelden tevens deze voorwaarden. U wordt altijd geïnformeerd wie bij u de reparatie uitvoert.

Artikel 1 Algemene bepalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben met een hoofdletter geschreven woorden in deze voorwaarden de volgende betekenis:

Klant: de wederpartij – zowel natuurlijke- als rechtspersonen – van Witgoed Brigade 
die een Reparatieverzoek heeft ingediend en wordt bemiddeld (in contact gebracht) via ons platform naar een Monteur.
Witgoed Brigade: Witgoed Brigade is een platform waar consumenten en bedrijven terecht kunnen voor het maken van een Reparatieafspraak wanneer hun witgoedapparaat defect is geraakt. Witgoed Brigade werkt met aangesloten externe reparateurs.
Monteur(s): een Monteur in externe betrekking van de Witgoed Brigade (externe Monteur/partner) of een van de Monteurs van de Witgoed Brigade zelf.
Reparatieverzoek: een verzoek van een Klant tot het doen van een reparatie door een Monteur.
Reparatieafspraak: een Reparatieverzoek dat door Witgoed Brigade is ingepland en per e-mail is bevestigd aan de Klant door een Monteur.

Artikel 2 Reparatieverzoek

Witgoed Brigade bemiddelt tussen Klanten en Monteurs. U vult uw gegevens in, of belt met ons, zodat de Monteur u weet te vinden. Pas na acceptatie van de reparatie door de Monteur, krijgt hij uw gegevens te zien.

De reparaties en afspraken worden uitgevoerd door de Monteurs. Witgoed Brigade is géén partij bij deze reparatie. De Monteurs voeren de reparaties uit voor eigen risico en rekening. De Monteur is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De Klant neemt contact op met de Witgoed Brigade en geeft aan welke soort apparaat een defect bevat. Witgoed Brigade plant – in overleg met de Klant – een Reparatieafspraak in bij een Monteur. Een Reparatieafspraak is pas definitief wanneer de Klant de bevestiging van de afspraak op het door Klant opgegeven e-mailadres heeft ontvangen. Deze bevestigingsmail bevat altijd de dag en het tijdsblok waarop de Monteur bij Klant zal verschijnen. Witgoed Brigade is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het eventueel niet-ontvangen van de bevestiging per e-mail door Klant of het belanden van de e-mail in de spam-folder van Klant.

Artikel 3 Tarieven

De Monteur hanteert de tarieven zoals vermeld op de website van Witgoed Brigade: https://witgoedcentrale-rotterdam.nl/tarieven/. Voor de voorrijkosten, diagnose en eerste 15 minuten reparatie, wordt door de Monteur bij Klant nooit meer dan € 69,- (inclusief btw) in rekening gebracht. De eventueel langere reparatietijd wordt gefactureerd bij Klant tegen maximaal €24,50 per 15 min (inclusief btw). Wij factureren per blok van 15 minuten. Indien afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen Klant en Monteur, wordt dit uitsluitend schriftelijk bepaald en vastgelegd.

Bij een reparatie binnen 24 uur na bevestiging van de Reparatieafspraak, wordt € 7,50 extra in rekening gebracht (spoedtarief). De kosten dienen contant of via pin bij de Monteur te worden voldaan.

Artikel 4 Annulering van een Reparatieafspraak

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de dag waarin de reparatie plaatsvindt. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren worden de kosten van € 25,- volledig in rekening gebracht. Spoedklussen kunnen niet kosteloos worden geannuleerd. Annuleren kan uitsluitend bij de Monteur. Zie uw opdrachtbevestiging wie de reparatie aan uw apparaat uitvoert.

Artikel 5 No-show

Indien de Klant niet op het bevestigde tijdsblok aanwezig is voor de Reparatieafspraak, wordt € 69,- in rekening gebracht vanwege no-show.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Witgoed Brigade faciliteert en bemiddelt Reparatieafspraken. De Klant komt zelf tot een overeenkomst met de betreffende Monteur. De Monteur is aansprakelijk voor eventuele schade(s) in verband met een reparatie. Witgoed Brigade is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Witgoed Brigade is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7 Garantie

De Monteurs geven garantie op een reparatie. Op uw werkbon ziet u welke garantie u heeft gekregen op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment dat de Monteur het apparaat heeft gerepareerd en is afhankelijk van het type defect en de vervangen onderdelen. Op schoonmaak- cq onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan apparaten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Artikel 8 Klachten

Klachten over Monteurs kunnen binnen zeven dagen na reparatie uitsluitend per e-mail worden verzonden naar: klantenservice@witgoedbrigade.nl. Klachten die buiten deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Klachten over de reparatie zelf kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen door de Monteur. Zie uw opdrachtbevestiging wie de reparatie bij uw apparaat heeft uitgevoerd.

Artikel 9 Geschillenbeslechting door de rechter

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.

WhatsApp Chat
Support
Hallo! Welkom bij Witgoed Brigade! Plan hier je reparatie of stel een vraag.
10:51
Begin met chatten